Kaste

Kaste on kirkon pyhä toimitus, sakramentti, jonka perustana on kaste-
ja lähetyskäsky. Kaste liittää ihmisen seurakunnan ja kirkon jäseneksi.

Kasteen kaavat

Glossit eli viittomien ohjeet

Kaste viitottuna